lá cải

Kiến Thức Về thu xếp lại và về gom "cưng", "vẹt" lại...

·

Dựng cả Trịnh Công Sơn dậy để làm cái (xin lỗi) lì zồn?

Đang gửi…