lá cải

Vietnamnet Khách hoan hỉ với ATM tự động “phun” tiền

·

Vừa dợm chân chuẩn bị chạy đi hôi của thì thấy ghi "ở Anh". Buồn nẫu hết cả ruột.

Đang gửi…