lá cải

Vietnamnet Lý Liên Kiệt ăn kem bất chấp giá rét Hà Nội

·

Và khen "Kem Việt Nam ngon quá" chứ? Có khen chứ?

Đang gửi…