lá cải

Người Lao Động Quốc hoa: Sen là số một!

·

Ý kiến của ông/bà traco: "Đất nước ta còn nghèo, nhân dân còn nhiều vất vả. Tại sao lại cứ phải đưa những việc có ý nghĩa thấp lên mà thảo luận ấy nhỉ??? Tôi là một người lao động, quốc hoa là hoa gì thì đã làm sao??? Tốt nhất hãy lo cải thiện đời sống nhân dân và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội là tốt hơn, vì tôi thấy xã hội còn nhiều bất công quá" - Cái ông/bà này thiển cận! Cứ phải có quốc hoa đã, rồi mới có tiền được.

Đang gửi…