lá cải

Tuổi Trẻ Online Ông Obama hứa quá nhiều?

·

Nhiêu đó mà nhiều nhặn gì.

Đang gửi…