lá cải

VEF Lương công chức: nhịn ăn 24 năm mới mua được nhà?

·

Người ta vẫn mua nhà ầm ầm đấy thôi? Thế mới biết dân ta nhịn ăn giỏi phết.

Đang gửi…