lá cải

Zing News Vĩnh Thuyên Kim: 'Tôi không hát nhạc cao siêu'

·

Thấp siêu thế cũng đủ chết khán thính giả rồi.

Đang gửi…