lá cải

Đất Việt Chê tôi gầy, chồng vồ vập gái già béo nục

·

Trong khi chúng nó hùng hục thì tôi vừa tục vừa nhục ngồi như một cục...

nhằm lúc 1:17 ngày 22/3/12, Trường rằng:

Bác cải làm rapper đi. Em lập FC cho!
Đang gửi…