lá cải

Giáo Dục Đất nước sẽ ra sao với những bảng thành tích giáo dục nhiều gian dối?

·

Thôi thôi, làm thầy mày không nên đố.

nhằm lúc 10:36 ngày 18/11/12, Lá Mơ rằng:

"Thầy mày không làm nên đố. Mày không được kêu ca". Cải sẽ nói gì nếu có một thầy giáo nói như vậy???
Đang gửi…