lá cải

Vietnamnet Bộ trưởng Công an: 'Không để tội phạm lộng hành'

·

Nhưng cơ khổ, ngành công an đâu phải ai cũng là bộ trưởng đâu!

Đang gửi…