lá cải

nhằm lúc 22:04 ngày 26/2/13, TepRiu rằng:

Chẳng phải, 3 điều chưa rõ chúng ta tạm gọi là XXX!
Đang gửi…