lá cải

Vietnamnet Bộ trưởng phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng?

·

Thôi thôi, cưỡng cầu không hạnh phúc, bắt vậy mỗi khi tới tháng mấy ổng lại nhăn nhó quạu quọ mất công!

nhằm lúc 13:05 ngày 17/3/13, Solar rằng:

Anh Cải bình thâm vl :)

nhằm lúc 4:10 ngày 20/3/13, mamen rằng:

các cổ nghỉ tiếp dân 1 ngày trong tháng thôi, bộ trưởng tranh thủ được là mừng rồi, chê bài gì nữa.
Đang gửi…