lá cải

Tuổi Trẻ Online Hỗn chiến bỏ chạy cùng mã tấu, bị xe tải húc

·

Có bạn nào hồi xưa học tiếng Anh Streamline không? Trong đó có chuyện "Willy the Kid," mà tôi nhớ kết thúc bằng hai câu na ná như sau: "Hai tên chăn bò khiêng Hỗn chiến đi. Thế là hết đời Hỗn chiến."

nhằm lúc 12:17 ngày 19/3/13, capthoivu rằng:

cái gì vô tay anh nhà páo đều mọc chân ra hết hehehhe
Đang gửi…