lá cải

Người Lao Động Nhìn mặt chó đoán tâm trạng

·
Mais je ne sais pas lire le fond de tes pensées (Nhưng tôi không thể đọc được tâm trạng của ông).

nhằm lúc 23:10 ngày 18/3/13, Mơ chua rằng:

Chó cũng chưa phải àh? Vậy loại gì? Khó đoán nhỉ?
Đang gửi…