lá cải

Công Lý Bị cáo bắn bạn thân ra Tòa vẫn… cười tươi

·

Ý nó nói công lý là thằng hề, tòa án là sân khấu đó! Phạt nó chung thân cho bỏ cái tội cười tươi đi! Cười hả bưởi!

nhằm lúc 10:59 ngày 21/3/13, Tung rằng:

Thưa Tòa: Em bị chứng rối loạn cảm xúc!
Đang gửi…