lá cải

Tin Tức Online Đề cử Lan Phương làm Đại sứ Du lịch: Phải chờ Lý Nhã Kỳ!

·
Đây tôi cho mớ bùi nhùi với chai dầu hỏa, ai đốt dí vô mông cho cổ nhanh nhanh giùm cái, cả nước cảm ơn.

nhằm lúc 7:54 ngày 21/3/13, Hai Ly rằng:

Cái này người ta gọi là chó già giữ xương, gặm thì không được mà bỏ thì không muốn bỏ
Đang gửi…