lá cải

Đất Việt Dân nghèo khóc bé bị máy ép mía lột da đầu

·

Uých! Cáo có một lông chim nói gì ta không hiểu gì hết.

nhằm lúc 12:33 ngày 28/3/13, T rằng:

tức là khóc bé thì sẽ bị lột da đầu, khóc to lên thì may ra... thoát
Đang gửi…