lá cải

Tuổi Trẻ Online Trung Quốc tấn công tàu Quảng Ngãi: sai trái và vô nhân đạo

·

Nó có súng mình có dao găm. Nó bóp cò mình nói cà... cà... cà lăm.

nhằm lúc 16:22 ngày 26/3/13, Hai Ly rằng:

Các vị làm như vậy là sai…ai…ai, vô nhân đạo…ạo…ạo. Tiếng kêu tuyệt vọng rơi vào khoảng không tối tăm
Đang gửi…