lá cải

Kiến Thức Trung Quốc không còn "nín nhịn" Triều Tiên?

·

May quá! Nín nhịn Triều Tiên nữa thì Trung Quốc đến vỡ bọng đái. Mà Trung Quốc vỡ bọng đái thì Việt Nam trôi cửa trôi nhà hết.

Đang gửi…