lá cải

Kiến Thức Thu hoạch được củ đậu “khủng”, nặng 10kg

·

Bộ không còn từ gì để xài ngoài từ "khủng" sao? Vốn từ nghèo nàn vậy sao?

Đang gửi…