lá cải

Kiến Thức Kiêng quét nhà đầu năm là tục Việt Nam hay Trung Quốc?

·

Đọc xong vẫn không biết. Thôi thì "Bên kia biên giới là nhà / Bên đây biên giới cũng là quê hương" vậy.

Đang gửi…